افزایش وجه // از این مبلغ میتوانید برای پرداخت فاکتورهای آتی خود استفاده نمایید.

پس از پرداخت فاکتور، این مبلغ بصورت خودکار به اعتبار کاربری شما افزوده خواهد شد و در تمام فاکتورهای آتی شما قابل استفاده می‌باشد.
حداقل مبلغ قابل پرداخت 10,000 ریال
حداکثر مبلغ قابل پرداخت 200,000,000 ریال
حداکثر موجودی حساب 200,000,000 ریال*عودت وجه بصورت دستی انجام میشود و ممکن است تا سه روزکاری بطول انجامد.